T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
RİSK GRUBU AŞILAMALARI
Hepatit A Aşılama Şeması:
Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay
süre olacak şekilde) olarak uygulanır.
Risk Grubu
Uygulama Şeması*
Kronik karaciğer hastalığı (Metabolik hastalığı olanlar dâhil)
2 doz
Kronik HBV/HCV enfeksiyonu (Hepatit A aşı uygulaması, mümkün
olduğunca erken, tanı anında başlanır)
2 doz
HIV/AIDS
2 doz
Pıhtılaşma bozukluğu olanlar
2 doz
Solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları
2 doz
Eşcinsel/biseksüel erkekler
2 doz
Kanalizasyon işçileri
2 doz
* Hep-A aşılaması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
Hepatit A aşısının ilk dozu en erken 12. ayda uygulanabilir. 1. doz ile 2. doz arasında en az
6 ay süre bırakılmalıdır.
Hepatit B Aşılama Şeması:
Hepatit B Aşısı Risk Grupları:
Hemodiyaliz hastaları (Yaşa uygun dozun 2 katı uygulanır),
Solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları,
Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler,
Madde bağımlıları,
Hep-B taşıyıcılarının aile içi temaslılardan aşısız olanlar (Bu gruba aşı yapılmadan önce
tarama yapılması önerilir).
Çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler,
Eşcinsel/biseksüel erkekler,
Hep-B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler,
Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar (Bu gruba aşı yapılmadan
önce tarama yapılması önerilir),
Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler,
Piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler,
Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler,
Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler,
Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek
olanlar)
Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler,
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı uygulanmasını uygun bulduğu
kişilere sağlık kuruluşlarında aşı uygulaması yapılmalıdır.
1
Bebekler, çocuklar ve adolesanlarda uygulama 0, 1, 6 şeması şeklindedir. Ancak 2000 gramın altında
doğmuş olan bebeklerde, annede HBsAg (+) ise doğumda hemen hepatit B aşısı (doğumu takip eden
12 saat içerisinde) ve tercihen zamanlı olarak HBİG birlikte uygulanmalıdır. HBIG’in zamanlı
uygulanamadığı durumlarda, mümkün olan en kısa süre içerisinde, aşı uygulamasının takip eden 7
günden daha geç olmamak üzere yapılmalıdır. HBIG aşının uygulandığı anatomik bölgeden farklı bir
anatomik bölgeye uygulanır. Annenin hepatit B durumunun bilinmediği durumlarda da bebeğin hepatit
B aşısı hemen (doğumu takip eden ilk 12 saat içerisinde) yapılmalı, HBIG için annenin serolojisi
kontrol edilmeli ve gerekiyorsa aşı uygulamasını takip eden 7 gün içerisinde HBIG uygulanması
sağlanmalıdır. Doğum ağırlığı 2000 gramın altında olanlarda, yapılmış olan Hepatit B aşısı, rutin
Hepatit B aşısı uygulama şeması içinde sayılmamalı ve 2.doz 1.ayın sonunda, 3.doz 2. ayın sonunda,
4.doz 7. ayın sonunda aşı uygulanmalıdır. Bebeğe son aşı dozundan en erken dört hafta sonra,
tercihen 9. ayda Anti-HBs ve HBsAg testleri bakılmalıdır. Annenin hepatit B negatif olduğu biliniyor
ise, 2000 gramın altında doğan bebeklerde, ilk hepatit B aşı dozu uygulaması 1 aylık olduğunda veya
hastaneden taburcu edilirken yapılır ve aşı şeması 0, 1 ve 6. Aylarda olacak şekilde tamamlanır.
2
İmmün yetmezliği olmayan yetişkinlerde (20 yaş üzeri) de 0,1,6 şeması uygulanır. Ancak uygulama
dozu çocukluk yaş grubu rutin dozunun 2 katı şeklindedir.
3
20 yaş altındaki hemodiyaliz hastaları ve diğer immün yetmezliği olan kişilerde daha yüksek dozların
daha immünojenik olabileceği gösterilmekle birlikte spesifik öneri yapılmamıştır.
4
Erişkin hemodiyaliz hastalarında ve HIV pozitif hastalar dâhil erişkin immün yetmezliği olan
hastalarda, koruyucu Anti-HBs konsantrasyonlarını oluşturmak için daha yüksek aşı dozları gerekir.
Not: İmmün yetmezliği olmayan yetişkinlerde ve çocuklarda aşının rapel dozlarına ihtiyaç yoktur ve
immün durumu göstermek için antikor düzeyine rutin olarak bakılması gerekmez.
Fakat hemodiyaliz hastaları için durum farklıdır. Bunlara her yıl antikor titresi bakılmalıdır ve antikor
düzeyleri 10 mIU/mL veya altına düştüğü zaman tekrar bir doz aşı uygulanmalıdır Hastanın yaşı 20
yaş ve üzerinde ise iki katı doz ile hatırlatma dozu yapılmalıdır.
Rutin çocukluk çağı aşı uygulamaları dışındaki erişkin ve risk grubu aşı uygulamalarında prospektüs
bilgilerinden yararlanılmalıdır.
Hepatit B Aşısı
Yaş Grupları
Doz (μg)
Vol (mL)
Bebekler (<1 yaş)
1
10
0.5
Çocuklar (1–10 yaş)
1
10
0.5
Adolesan (11–19 yaş)
1
10
0.5
Erişkin ( ≥20 yaş)
2
20
1.0
<20 yaş
3
10
0.5
Hemodiyaliz hastaları
ve diğer
immünsupressif kişiler
≥20 yaş
4
40
2.0
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) Aşısı Uygulama Şeması:
1. Aşılanma durumuna bakılmaksızın hematopoetik kök hücre alıcısı olan bireylere kök hücre
transplantasyonundan en az 24 ay sonra, graft versus host hastalığı yoksa ve bağışıklığı baskılayıcı
ilaç kullanmıyorsa 3 ay ara ile 2 doz uygulanır.
2. HIV/AIDS hastalarına KKK aşısı uygulanması gerekir. Aşının uygulanabilmesi için CD4 sayısı
değerlendirilir.
a. 7 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde CD4 sayısının >200 olması,
b. 7 yaşından küçük çocuklarda sayısal farklılık olabileceği için CD4 sayısının ≥%15
olması, aşının yapılabilmesi için gereklidir.
Aşılanma durumuna bakılmaksızın yetişkinlerde en az 4 hf arayla iki doz, çocuklarda ek bir doz aşı
uygulanması yapılmalıdır.
Aşı hikâyesi kayıtlı olmayanlarda mutlak iki doz aşı 4 hafta arayla uygulanır.
3. Solid organ transplantasyonu planlanan kişiler eksik aşılı veya seronegatif ise son aşı dozu
transplantasyondan en az 4 hafta önce olacak ve 2 doza tamamlanacak şekilde uygulanır.
(Transplantasyon alıcısı 12 aydan küçük ise KKK aşısı erkene çekilerek 6.aydan sonra
uygulanabilir).
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Pnömokok Aşıları Uygulama Şeması:
1. Altta Yatan Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Pnömokok Aşılama Şeması:
Konjuge pnömokok aşısı (KPA) ve polisakkarit pnömokok (PPA23) aşılaması açısından yüksek risk
altındaki kişiler şunlardır:
Kronik kalp hastalığı olan (özellikle siyanotik konjenital kalp hastalığı ve kardiyak yetmezlik); kronik
akciğer hastalığı (astım hastaları dâhil), diabetes mellitus, BOS kaçağı, kohlear implant, orak hücreli
anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik aspleni, HIV enfeksiyonu, kronik
renal yetmezlik, nefrotik sendromu içeren immün sistemi baskılanmış kişiler, radyasyon terapisi ya da
immunsupresif tedavi verilen hastalıklar, Hodgkin hastalığı ve malign kanserler lenfoma, lösemi,
yaygın malignensi, solid organ transplantasyonu, konjenital ya da edinsel immun yetmezlikler,
multiple miyelom, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı olan kişilerdir.
Önceki Aşılanma Durumu
1
Uygulama Şeması
Hiç aşısız
2-4 doz (Yaşına ve aşı takvimine
uygun KPA-13 aşısı uygulanır)
(<2yaşta PPA-23 uygulanmaz)
En az 2 doz olmak üzere KPA13 ile
yaşına göre tam aşılı ise
1 doz PPA23
Aşılanmamış ya da KPA7 ile 3 doz
veya daha az aşılanmış olanlar. (Bu
gruptakiler en fazla 1 doz KPA13
almış olsa bile)
8 hafta arayla iki doz KPA13, en
az 8 hafta sonra PPA23
2
4 doz KPA7 ya da yaşına uygun
tamamlanmış KPA7 uygulaması
var,
1 doz KPA13 (KPA7 den en az 8
hafta sonra), en az 8 hafta sonra
PPA23
2
KPA13 ve PPA23 almamış
1 doz KPA13, en az 8 hafta sonra
PPA23
KPA13 almış, PPA23 almamış
Son KPA13’den en az 8 hafta
sonra PPA23
PPA23almış, KPA13 almamış
Son PPA23’den en az 8 hafta
sonra KPA13
KPA13 ya da PPA23 almamış
1 doz KPA13, en az 8 hafta sonra
PPA23
1 ya da daha fazla PPA23
PPA23 den en az 1 yıl sonra 1
doz KPA13
Daha önce PPA23 ve KPA 13
almamış
1 doz KPA13 en az 8 hafta sonra
1 doz PPA23
4
1 ya da daha fazla doz PPA23 almış
PPA23 den en az 1 yıl sonra 1
doz KPA13
1 doz PPA23 aldıysa
PPA23 den en az 1 yıl sonra
KPA13,
KPA13’den en az 1 yıl sonra ve
PPA23’den en az 5 yıl sonra
olmak üzere 1 doz PPA23
65 yaşından önce, 1 ya da daha
fazla doz PPA23 almış
2 doz veya fazla PPA23 yapılmış
ise PPA23 den 1 yıl sonra KPA13
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
1
Aşı durumu bilinmiyor ise hiç pnömokok aşısı ile aşılanmamış gibi değerlendirilmelidir.
2
PPA23 ile aşılanma hikâyesi yok ise uygulanır.
3
Bu gruptaki kişilerde eşlik eden immun yetmezliği olmadığı durumda; kronik kalp hastalığı, kronik akciğer
hastalığı, diabetes mellitus, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı gibi, sadece PPA23 aşılaması yeterlidir. Ancak
öncesinde KPA13 aşısı yapıldığında etkinliği artar. Bu durumda KPA13 sonrasında PPA23 en az 1 yıl aralıkla
uygulanır.
4
Bu gruptaki kişilerde eşlik eden immun yetmezliği olmadığı durumda; sadece kronik kalp hastalığı, kronik
akciğer hastalığı, diabetes mellitus, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı gibi bir durum var ise KPA13 sonrasında
PPA23 en az 1 yıl aralıkla uygulanır.
PPA23
Pnömokok aşısı uygulanması gerekli olduğunda, ilk olarak KPA13 uygulanmalıdır.
PPA23 için ek doz (tekrar aşılaması) gerektiğinde, KPA13’den en az 8 hafta sonra (65 yaş ve
üzeri sağlıklı bireylerde en az 1 yıl sonra) ve son PPA23’den en erken 5 yıl sonra olacak
şekilde uygulanır. 8 haftalık aradan daha önce PPA23 uygulandı ise aşının etkinliğinden emin
olunamayacağı için PPA23, KPA13 den 12 ay sonra bir kez daha uygulanır.
Tekrar Aşılaması:
Kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet dâhil metabolik hastalıklar, alkol ve
madde bağımlıları, kronik karaciğer hastalıkları, siroz durumlarında PPA23 tek doz önerilir.
Tekrar aşılamasına gerek yoktur.
24 ay-64 yaş grubunda olup orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya
da anatomik aspleni, konjenital ya da kazanılmış immun yetmezlikler; HIV enfeksiyonu;
kronik renal yetmezlik, nefrotik sendrom, radyasyon terapisi yada immunsupresif ilaçlarla
tedavi verilen hastalıklar, Hodgkin hastalığı ve malign kanserler, lenfoma, lösemi, yaygın
malignensi, solid organ transplantasyonu, multiple miyelom hastalığı olan çocuklara, ilk
dozdan 5 yıl sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar uygulanır. Kohlear implant
uygulananlara da, ilk dozdan 5 yıl sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar
uygulanır
BOS kaçağı gibi nedenlerle tekrarlayan menenjit (2 ve daha fazla) geçirenlere, menenjitin
nedeni gösterilmiş ve kontrol altına alınmış veya düzeltilmiş ise, tekrar aşılama gerekli
değildir, ancak herhangi bir neden gösterilememiş ise, risk devam ettiği için ilk dozdan 5 yıl
sonra sadece bir kez olmak üzere 1 doz PPA23 tekrar uygulanır
65 yaşında ya da daha sonra PPA23 ile aşılanmış kişiler için tekrar dozuna gerek yoktur.
2. Altta Yatan Kronik Hastalığı Olmayan Sağlıklı 65 Yaş ve Üzeri Kişiler için Pnömokok
Aşılama Şeması:
≥65 yaş, öncesinde pnömokok aşısı uygulanmamış kişiler:
KPA13 PPA23
≥1 yıl sonra
65 yaş ve üzerinde PPA23 aşısı uygulanmış kişiler:
≥65 yaş, PPA23 aşısı KPA13
≥1 yıl sonra
65 yaş öncesinde bir veya daha fazla PPA23 uygulanmış kişiler:
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
<65 yaş, PPA23 aşısı KPA13 PPA23
≥1 yıl sonra 1 yıl sonra
5 yıl sonra
65 yaş öncesinde KPA13 uygulanmış ancak hiç PPA23 uygulanmamış kişiler:
KPA13 PPA23
≥1 yıl sonra
65 yaş öncesinde KPA13 uygulanmış ve bir veya daha fazla doz PPA23 uygulanmış kişiler
KPA13 PPA23
≥1 yıl sonra
ve
PPA23 PPA23
≥5 yıl sonra
Hematopoetik Kök Hücre Alıcıları için KPA Aşılama Şeması:
Yaştan ve aşılanma durumundan bağımsız olarak hematopoetik kök hücre alıcıları aşağıdaki şekilde
aşılanır; Transplantasyon sonrası 6. ayda başlamak üzere 2 şer ay arayla 3 doz KPA13 uygulanır.
Transplantasyon sonrası 24. ayda graft versus host hastalığı olmayanlarda PPA23 aşısı uygulanır.
Kohlear İmplant Cerrahisi Planlanan Hastalar için Aşılama Şeması:
Rutin aşılama şeması yaşına uygun olarak tamamlanır. Ayrıca pnömokok aşıları ameliyattan en az 2
hafta önce tamamlanmalıdır. Pnömokok aşılaması risk grupları pnömokok aşılama şemasına göre
uygulanır. Ameliyat öncesi aşılanmamış olanların aşılaması ameliyattan en erken 2 hafta sonra
yapılmalıdır. 2 yaşından önce kohlear implant yapılmış olan çocuklara 2 yaşına geldiklerinde PPA23
yapılmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Hib Aşısı Uygulama Şeması:
Hib aşılaması açısından riskli gruplar şunlardır;
Anatomik aspleni ya da fonksiyonel aspleni HIV enfeksiyonu, immunglobulin G2 yetmezliğini içeren
immunglobulin yetmezlikleri, kompleman yetmezliği, hematopoetik kök hücre transplant alıcıları,
kanserler için kemoterapi yada radyoterapi alanlar
Risk Grubu
Önceki Hib aşılanma durumu
Uygulama Şeması
<15 ay
Aşısız/eksik aşılı*
Eksik aşılı/aşısız aşı
takvimine göre aşılanır.
Aşısız ya da 12. aydan önce hiç
aşılanmamış ya da 1 doz almış,
1 doz
12. aydan önce, ≥2 doz almış ve
12. aydan sonra hiç aşı almamış
1 doz
15-59 ay
12.ayda ve sonrasında, primer
seri tamamlanmış ve pekiştirme
dozunu almış,
Ek doza gerek yok
Tedavi başlangıcından en az 14
gün öncesinde rutin Hib dozları
uygulanmış
Tekrar aşılamaya gerek
yok
<60 ay kemoterapi ya da
radyasyon tedavisi alan kişiler
Tedavi sırasında ya da tedavi
başlangıcından önceki 14 gün
içinde uygulanmış
Tedavi tamamlanmasını
takiben en az 3 ay sonra aşı
şeması tamamlanır
15 –59 ay elektif splenektomi
geçirecek olan kişiler
Aşısız/eksik aşılı*
Prosedür öncesi 1 doz
cerrahiden en az 2 hafta
önce (tercihen 6 hafta)
≥59 ay anatomik asplenisi ya
da orak hücreli anemisi veya
fonksiyonel asplenisi olan
çocuklar ve yetişkinler
Önceki aşılanma durumuna
bakılmaksızın
Prosedür öncesi 1 doz
cerrahiden en az 2 hafta
önce (tercihen 6 hafta)
59 ay HIV enfekte çocuklar
Aşısız/eksik aşılı*
Eksik aşılı/aşısız aşı
takvimine göre aşılanır.
HIV enfekte yetişkinler
Aşı önerilmemektedir.
≥60 ay BOS kaçağı olan kişiler
Önceki aşılanma durumuna bakılmaksızın 1 doz
Tüm yaşlarda hematopoetik
kök hücre alıcıları
Önceki aşılanma hikâyesine bakılmaksızın, nakilden 6-12 ay
sonra, başlanarak en az 4 hafta ara ile 3 doz uygulanır.
*
Hib aşılaması :
7. Aydan önce en az 3 doz,
7-12 aylar arasında en az iki doz,
12-15 ay arasında en az 1 doz yapılmış ise primer şeması tamamlanmış kabul edilir.
15 aya kadar olan çocuklarda yukarıdaki şemaya göre primer aşılaması yapılır, 15. Aydan
sonra 1 doz rapel doz uygulaması ile aşı şeması tamamlanır. 15 aydan büyük çocuklar,
öncesinde hiç aşılanmamışlarsa 1 doz aşı yapılır ve tam aşılı kabul edilirler.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Suçiçeği Aşısı Uygulama Şeması:
Risk Grubu
Yaş
Uygulama Şeması
< 13 yaş
Tek doz
Daha önce aşılanmamış ve hastalığı
geçirmemiş akut lenfoblastik lösemi
hastalarına 1 yıllık remisyon
sağlandıktan ve kemoterapi kesildikten
en az 3 ay sonra
13 yaş
Bir ay arayla 2 doz
Aşılanma durumuna bakılmaksızın
hematopoetik kök hücre alıcısı olan
bireyler (Kök hücre naklinden en az 24
ay sonra, graft versus host hastalığı
olmayan ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç
kullanmayanlara)
3 ay ara ile 2 doz
< 13 yaş
Tek doz
Altta yatan hastalığı nedeni ile
immünmodülatör (anti-TNF’ler gibi)
tedavi kullanacak olan, daha önce
suçiçeği geçirmemiş ya da suçiçeği aşısı
uygulanmamış olan kişilere tedaviye
başlanmadan önce
13 yaş
Bir ay arayla 2 doz
< 13 yaş*
Tek doz
Solid organ transplantasyonu adayı olan,
daha önce suçiçeği geçirmemiş ya da
aşılanmamış kişilere (tercihen
transplantasyondan 4 ay önce)
13 yaş
Bir ay arayla 2 doz
*12 aydan küçük çocuklara 6 aydan büyük ise 1 doz uygulanır.
İnaktif Polio Aşısı (İPA) Uygulama Şeması:
Risk Grubu
Uygulama Şeması
Bağışıklık yetmezliği olan bireylere (OPA yerine)
Daha önceki aşılanma durumuna göre
maksimum 3 doz
Bağışıklık yetmezliği olan bireylerle aynı evde yaşayan
ve rutin OPA aşısı uygulanması önerilen bireylere
(OPA yerine)
Daha önceki aşılanma durumuna göre
maksimum 3 doz
Hematopoetik kök hücre nakli uygulaması sonrasında
yaştan ve aşılanma durumundan bağımsız olarak
Nakil sonrası 6.ayda başlamak üzere 2 şer
ay arayla 3 doz IPA ya da İPA içeren aşı
uygulanır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SAYI : 21001706
KONU : Risk Grubu Aşılamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tel: (312) 565 5670
Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
G Blok 1. Kat 06100 Sıhhıye/Ankara Faks: (312) 565 56 94
Anatomik Aspleni ya da Fonksiyonel Asplenisi Bulunan Hastalara Yönelik Aşılama Şeması
Aşı
Splenektomi öncesi
Splenektomi sonrası
Pnömokok Aşıları
Splenektomiden en az 2 hafta
önce olmak üzere,
1. KPA aşısı ile daha önce
aşılanmamış veya eksik aşılı
ise, yaşına uygun olarak
KPA13 aşısı ile aşılanır ve son
KPA aşısından 8 hafta sonra
PPA 23 uygulanır,
2. Daha önce yaşına uygun olarak
KPA 7 ile aşılanmış ise, 1 doz
KPA13 ve 8 hafta sonra PPA
23 uygulanır,
3. Daha önce yaşına uygun olarak
KPA 13 ile aşılanmış ise, son
KPA aşısından 8 hafta sonra 1
doz PPA23 uygulanır,
4. PPA23’den 5 yıl sonra
PPA23’ün 2.dozu uygulanır.
Splenektomiden en erken 2 hafta
sonra olmak üzere,
1. KPA aşısı ile daha önce
aşılanmamış veya eksik aşılı
ise, yaşına uygun olarak
KPA13 aşısı ile aşılanır ve son
KPA aşısından 8 hafta sonra,
PPA 23 uygulanır,
2. Daha önce yaşına uygun olarak
KPA 7 ile aşılanmış ise, 1 doz
KPA13 ve 8 hafta sonra PPA
23 uygulanır,
3. Daha önce yaşına uygun olarak
KPA 13 ile aşılanmış ise, son
KPA aşısından 8 hafta sonra 1
doz PPA23 uygulanır,
4. PPA23’den 5 yıl sonra
PPA23’ün 2.dozu uygulanır.
Hib Aşısı
Hib aşısı ile yaşına uygun olarak aşılanmışsa tek doz Hib aşısı uygulanır.
Meningokok Aşısı
6 ay bebeklerde, 2. 4. 6. aylarda ve 12 – 18. aylarda olmak üzere toplam
4 doz,
7-23 ay arasında en az 3 ay ara ile 2 doz, 2. doz 1 yaşından sonra olmak
üzere,
24 ay - 18 yaş arasında 2 ay ara ile 2 doz,
2 ay-6 yaş arasında aşılananlara, 3 yıl sonra bir doz pekiştirme dozu
uygulanmalıdır,
18-55 yaş grubunda, en az iki ay ara ile 2 doz olarak uygulanmalıdır.
7 yaş üzerinde aşılanmış olanlara 5 yıl sonra pekiştirme dozu
Riskin devam ettiği kişiler 5 yılda bir aşılanmalıdır.
İnfluenza Aşısı
Yıllık uygulanmalıdır.
Gebelere influenza aşısı uygulaması:
Influenza aşısı gebeliğin her döneminde uygulanabilir.
Influenza aşısı tek doz olarak uygulanmalıdır.
Influenza aşısı her gebelikte tekrarlanmalıdır.